Transport aerian comercial

A. Certificarea iniţială


Modul de desfăşurare a procesului de certificare a unui operator aerian care doreşte să efectuaze operaţiuni de transport aerian comercial este descris în Partea CAT a procedurilor PIAC-OPS „Proceduri şi Instrucțiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene”.
Procesul de emitere a documentului de certificare cuprinde următoarele etape:

(1) Etapa de informare;
(2) Etapa de inițiere a procesului de certificare;
(3) Etapa de evaluare a documentației;
(4) Etapa de demonstrații operaționale și inspecții;
(5) Etapa de emitere a documentului de certificare.

(1) Etapa de informare

 

Solicitantul care intenționează să efectueze operațiuni de transport aerian comercial, înaintea depunerii cererii tip pentru obținerea Certificatului de Operator Aerian, poate să înainteze la AAC o informare  (Anexa 1.1 PIAC-OPS) privind intenția efectuării acestor tipuri de operațiuni.
Întrevederea are loc între echipa de certificare din AAC și persoanele propuse pentru deținerea de funcții manageriale ale solicitantului și are ca scop obținerea de către solicitant de informații complete cu privire la operațiunile pentru care poate fi certificat, datele pe care urmează să le furnizeze și procedurile care vor fi urmate.

 
(2) Etapa de inițiere a procesului de certificare

Solicitarea de acordare a documentului de certificare se face prin depunerea unei cereri tip (Anexa 2.2. PIAC-OPS) cu cel puțin 90 zile înaintea datei propuse de începere a operării.
Cererea este însoțită de o documentație suport specificată în PIAC-OPS, Partea CAT, Capitolul 1, pct 1.3.

 
(3) Etapa de evaluare a documentației

Etapă care este desfăşurată în totalitate în cadrul AAC, fiind analizată documentația suport cererii de emitere a AOC, şi la finalul căreia operatorul este informat cu privire la conformarea conținutului documentelor depuse cu cerinţele aplicabile.

 
(4) Etapa de demonstrații operaționale și inspecții

AAC evaluează abilitatea solicitantului de a asigura operarea în siguranță a aeronavei şi constă în verificări la fața locului (după caz, la sediu, la bazele de operare, la facilitățile de pregătire) pentru a se constata modul în care se intenţionează implementarea celor declarate în documentația depusă de solicitant.
AAC solicită demonstrații operaționale pentru a se convinge că solicitantul are abilitatea de a se conforma cu cerințele și procedurile de siguranță a zborului aplicabile. Aceste demonstrații operaționale reprezintă simularea activității pentru care solicită certificarea și vor fi desfășurate în prezența membrilor din echipa de certificare însărcinați cu evaluarea eficienței politicilor, procedurilor, instrucțiunilor și metodelor declarate în documentația aprobată/acceptată.

 
(5) Etapa de emitere a documentului de certificare

Durata totală a întregului proces de certificare nu depășește 6 luni de la data depunerii inițiale a cereri tip pentru acordarea documentului de certificare.
În cazul în care solicitantul nu face dovada conformării cu legislația aplicabilă în vederea obținerii documentului de certificare în termenul de 6 luni, AAC transmite solicitantului o notificare de refuz a acordării documentului de certificare solicitat.
În cazul în care se constată conformarea cu toate cerințele legislației aplicabile AAC emite documentul de certificare.


B. Modificarea Certificatului de Operator Aerian
Solicitarea de modificare a Certificatului de Operator se face prin depunerea unei cereri tip la AAC. Cererea este însoțită de o documentație suport aferentă, anexându-se şi documentele doveditoare ale plăţii tarifului corespunzător modificării solicitate.
 
Termene
Cererea iniţială şi documentaţia necesara pentru emiterea Certificatului de Operator Aerian trebuie sa fie depuse la Autoritatea Aeronautica Civila cu cel puţin 90 de zile înaintea datei la care se propune începerea operării, excepţie făcând Manualul de Operaţiuni care poate fi depus cu cel puţin 60 de zile înainte de data menţionata.
Cererea pentru modificarea Certificatului de Operator Aerian se depune la Autoritatea Aeronautică Civilă cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusa pentru începerea operării, pentru care se solicita modificarea.
Termenele menţionate mai sus încep să se deruleze din momentul depunerii întregii documentaţii necesare.

C. Supravegherea continuă

AAC a implementat un program de supraveghere care cuprinde activitățile de supraveghere prevăzute HGRM 831/23.08.18
Pentru organizațiile certificate de AAC, programul de supraveghere este elaborat ținând cont de natura specifică a organizației, de complexitatea activităților sale, de rezultatele activităților anterioare de certificare și/sau de supraveghere și se bazează pe evaluarea riscurilor asociate.
Fiecare ciclu de planificare a supravegherii include:
1. audituri și inspecții, inclusiv inspecții la platformă și inspecții neanunțate, după caz; și
2. întâlniri stabilite între cadrul de conducere responsabil și autoritatea competentă, pentru a se asigura că ambele părți rămân informate cu privire la aspectele importante.
AAC aplică un ciclu de planificare a supravegherii care să nu depășeste 24 de luni. Ciclul de planificare a supravegherii poate fi redus dacă există dovezi că performanța în materie de siguranță a organizației a scăzut.
Mai multe detalii referitoare la modul de supraveghere a operatorilor aerieni deţinători de AOC sunt le puteti afla la AAC, Departamentul operatiuni de zbor

D. Constatări şi acţiuni corective
AAC dispune de un sistem de analiză a constatărilor sub raportul semnificației lor în materie de siguranță, astfel:

  • o constatare de nivel 1 se emite atunci când se constată orice neconformitate semnificativă cu cerințele aplicabile, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări sau ale unui certificat, care reduce nivelul de siguranță sau periclitează grav siguranța zborului.
  • o constatare de nivel 2 se emite atunci când se detectează orice neconformitate cu cerințele aplicabile, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări sau ale unui certificat, care ar putea reduce nivelul de siguranță sau ar putea periclita siguranța zborului.

Când este emisă o neconformitate, AAC comunică respectiva constatare în scris organizației și solicită acțiuni corective pentru soluționarea neconformității (neconformităților) identificate. Planul de măsuri corective trebuie formulat astfel încât să permită identificarea cauzei neconformităţii, corecţia acesteia şi acţiunea corectivă precum şi perioada de timp necesară pentru implementarea acţiunii corective propuse.
În cazul constatărilor de nivel 1, AAC ia măsuri imediate și adecvate pentru a interzice sau pentru a limita activitățile și, dacă este cazul, ia măsuri în vederea revocării certificatului sau a aprobării specifice sau în vederea limitării ori a suspendării sale complete sau parțiale, în funcție de amploarea constatării de nivel 1, până când organizația a întreprins cu succes acțiuni corective.
În cazul constatărilor de nivel 2, AAC:

  • acordă organizației un termen pentru implementarea acțiunilor corective corespunzătoare naturii constatării, care, inițial, nu depășește în niciun caz trei luni. La finalul acestei perioade și în funcție de natura constatării, AAC poate prelungi perioada de trei luni sub rezerva existenței unui plan satisfăcător de acțiuni corective, acceptat în prealabil; și
  • evaluează acțiunile corective și planul de implementare propus de organizație și, dacă evaluarea concluzionează că acestea sunt suficiente pentru a soluționa neconformitatea (neconformitățile), le acceptă.

În cazul în care o organizație nu depune un plan de acțiuni corective acceptabil sau nu execută acțiunile corective în termenul acceptat sau prelungit de AAC, constatarea se transformă în constatare de nivel 1 și se iau măsurile aferente acestui tip de neconformitate.

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >