Managementul calităţii

Controlul intern al calităţii

Direcţia Controlul Intern al Calităţii al Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova (în continuare AAC RM) este o unitate independentă care raportează nemijlocit directorului general. Aceasta a fost instituită în sprijinul managementului superior al AAC în vederea realizării unei conduceri corporative bune în cadrul AAC RM.

Rolul principal

Servicii de Asigurare

Aceasta implică o examinare obiectivă a probelor în scopul de a oferi o evaluare independentă privind controlul sau procesele de conducere pentru organizaţie. Aceasta poate include performanţă financiară, conformare, securitatea sistemului, investigarea fraudelor, controlul autoevaluării, auditul părţilor terţe, auditul în baza contractului, angajamente de asigurare a calităţii, audituri de securitate, audituri de confidenţialitate, audituri ale performanţelor, audituri operaţionale şi angajamente.

Servicii de Consultanţă

Acestea implică activităţi de consultanţă şi servicii pentru client, natura şi sfera de aplicare a cărora sunt convenite cu clientul şi sunt destinate extinderii valorii şi îmbunătăţirii operaţiunilor organizaţiei. Acestea includ dezbateri, consultanţă, înlesniri, proiectarea procesului, evaluarea în baza punctelor de referinţă, dezvoltarea sistemelor şi tehnologiilor informaţionale, proiectarea sistemelor de măsurare a performanţei şi instruirii interne în domeniul controlului.

Obiective generale ale funcţiei de audit intern.

Întru executarea rolului susmenţionat auditorul intern va lucra asupra realizării obiectivului general al funcţiei de audit intern, ceea ce înseamnă sprijinul tuturor nivelelor de management la îndeplinirea eficientă a responsabilităţilor sale prin furnizarea de analize independente, aprecieri, sfaturi şi recomandări cu privire la activităţile examinate.

Realizarea obiectivului general implică:

  • Evaluarea expunerii la risc a conducerii organizaţiei, sistemelor operaţional şi informaţional;
  • Revizuirea şi estimarea corespunderii şi eficacităţii sistemului de control intern;
  • Evaluarea relevanţei, fiabilităţii şi integrităţii managementului, rapoartelor /datelor financiare şi operaţionale, managementului riscului şi a proceselor de control;
  • Revizuirea sistemelor stabilite pentru asigurarea conformităţii cu politicile, planurile, procedurile, cerinţele legale şi reglementările care au un impact semnificativ asupra operaţiunilor;
  • Revizuirea căilor de protejare a resurselor şi verificarea existenţei unor astfel de resurse;
  • Evaluarea economiei, eficienţei şi eficacităţii utilizării resurselor;
  • Revizuirea operaţiunilor sau programelor în scopul stabilirii faptului dacă rezultatele sunt compatibile cu obiectivele şi scopurile stabilite ale organizaţiei şi dacă operaţiunile sau programele au fost executate conform planului;
  • Evaluarea caracterului adecvat al sistemelor şi procedurilor stabilite; şi
  • Efectuarea misiunilor speciale şi investigaţiilor în numele managerului general al AAC RM în orice chestiune sau activitate care afectează onestitatea, interesele şi eficienţa operaţională a organizaţiei.
  • Contribuţia la procesul de management al organizaţiei prin evaluarea şi îmbunătăţirea procesului prin intermediul căruia valorile şi obiectivele sunt stabilite şi comunicate, realizarea obiectivelor este monitorizată, responsabilitatea este asigurată şi valorile sunt garantate.

Şeful Direcţiei Controlul Calităţii Igor BARBĂ