Buletin SMS, iunie 2014.

Buletin SMS nr. 04, anul 02.

24.06.2014 13:55