Operaţiuni de lucru aerian

OPERAŢIUNI SPECIALIZATE COMERCIALE – SPO (lucru aerian)

 

«Operațiune specializată» înseamnă orice operațiune, alta decât transportul aerian comercial, în cadrul căreia aeronava este utilizată pentru activități specializate din domenii precum agricultură, construcții, fotografiere, supraveghere, observare și patrulare, publicitate aeriană sau alte operațiuni așa cum sunt definite la CT-OPS Anexa VIII, SPO.GEN.005, AMC1 SPO.GEN.005 și GM1 SPO.GEN.005.
 
Modul de desfăşurare a declarării operaţiunilor aeriene specializate comerciale şi includerea operatorului aerian în programul de supraveghere este descris în PIAC – OPS (Partea SPO/LA)

 

A. Informarea CAA

Operatorul aerian care intenționează să efectueze operațiuni specializate comerciale poate să solicite o întrevedere cu reprezentanții CAA în vederea obținerii informațiilor necesare prin transmiterea la CAA a unei informări (Anexa 2.2 PIAC-OPS) privind intenția efectuării acestor tipuri de operațiuni.
Întrevederea are loc între o echipa stabilită intern în CAA și managerul responsabil al operatorului.
Cu ocazia acestei întâlniri, operatorul primește informații cu privire la reglementările, directivele, circularele și procedurile pe care trebuie să le cunoască și să le aplice. La cererea solicitantului, CAA îi pune la dispoziție un pachet de informații necesar a fi implementate pentru desfășurarea în condiții de siguranță a operațiunilor specializate.
 

B. Declararea operaţiunilor specializate comerciale

În conformitate cu prevederile art. ORO.DEC.100 din HGRM 831 din 20.08.2018 operatorul aerian trebuie să depună la CAA o declarație cu privire la desfășurarea operațiunilor specializate comerciale, modelul Declarației fiind Anexa 5.1 PIAC-OPS.
CAA verifică dacă declarația conține toate informațiile obligatorii și emite, în termen de 10 zile de la data recepționării declarației, o informare care atestă luarea la cunoștință a intenției operatorului aerian de a efectua operațiuni specializate comerciale.
Înainte de începerea operațiunilor specializate comerciale, operatorul trebuie să se asigure de implementarea și respectarea tuturor cerințelor aplicabile operațiunilor pe care intenționează să le desfășoare (exemplu: Part ORO, Part SPO din HGRM 831 din 20.08.2018
Operatorul aerian trebuie să numească persoane responsabile conform ORO.SPO.100 și să implementeze un sistem de management corespunzător mărimii operatorului, naturii și complexității activităților sale, care poate fi descris în Manualul de Operațiuni sau într-un document separat.
De asemenea, operatorul aerian trebuie să dezvolte un Manual de Operațiuni în conformitate cu AMC 4 la ORO.MLR.100 și Lista Echipamentului Minim pentru aeronavele pe care acesta intenționează să le opereze.
Operatorul aerian are obligația de a informa CAA cu privire la orice modificare a declarației și/sau a mijloacelor de conformare transmise inițial, prin completarea unei noi declarații.
 

C. Supravegherea continuă

După confirmarea declaraţiei privind desfăşurarea de operaţiuni specializate comerciale, CAA evaluează și monitorizează continuu operatorii aerieni prin inspecții/audituri de supraveghere, în scopul desfășurării operațiunilor în condiții de siguranță conform prevederilor legislației aplicabile.
Pentru organizațiile aflate în supravegherea CAA, programul de supraveghere este elaborat ținând cont de natura specifică a organizației, de complexitatea activităților sale, de rezultatele activităților anterioare de certificare și/sau de supraveghere și se bazează pe evaluarea riscurilor asociate.
CAA nu se limitează la obiectivele unei misiuni de audit/inspecție în sensul prevederilor prezentei proceduri, poate extinde perioada de audit/inspecție, poate modifica frecvența și calendarul auditurilor/inspecțiilor programate în funcție de informațiile și elementele de care dispune în procesul continuu de supraveghere a siguranței pe care îl efectuează sau în funcție de natura și/sau amploarea operațiunilor operatorului aerian și schimbările la acestea.
În cazul în care pe durata inspecțiilor de supraveghere se constată deficiențe cu implicări multiple între departamentele operatorului aerian, inspecțiile se pot transforma în auditarea întregului sistem al operatorului aerian.
CAA va aplica un ciclu de planificare a supravegherii operatorilor aerieni ce desfășoară operațiuni specializate cel puțin o dată la 12 luni.
În situația în care CAA constată faptul că performanța în materie de siguranță a operatorului aerian a scăzut sau dacă au fost emise regulamente/amendamente la regulamentele aplicabile care necesită a fi implementate, se pot efectua audituri/inspecții la operatorii aerieni în cauză ori de câte ori se consideră necesar, caz în care auditurile/inspecțiile respective vor fi neplanificate.
Mai multe detalii referitoare la modul de supraveghere a operatorilor aerieni care şi-au declarat activitatea sunt descrise aici.
 

D. Constatări şi acţiuni corective

CAA dispune de un sistem de analiză a constatărilor sub raportul semnificației lor în materie de siguranță, astfel:

  • o constatare de nivel 1 se emite atunci când se constată orice neconformitate semnificativă cu cerințele aplicabile, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări sau ale unui certificat, care reduce nivelul de siguranță sau periclitează grav siguranța zborului.
  • o constatare de nivel 2 se emite atunci când se detectează orice neconformitate cu cerințele aplicabile, cu procedurile și manualele organizației sau cu condițiile unei aprobări sau ale unui certificat, care ar putea reduce nivelul de siguranță sau ar putea periclita siguranța zborului.

Când este emisă o neconformitate, CAA comunică respectiva constatare în scris organizației și solicită acțiuni corective pentru soluționarea neconformității (neconformităților) identificate. Planul de măsuri corective trebuie formulat astfel încât să permită identificarea cauzei neconformităţii, corecţia acesteia şi acţiunea corectivă precum şi perioada de timp necesară pentru implementarea acţiunii corective propuse.
În cazul constatărilor de nivel 1, CAA ia măsuri imediate și adecvate pentru a interzice sau pentru a limita activitățile și, dacă este cazul, ia măsuri în vederea revocării certificatului sau a aprobării specifice sau în vederea limitării ori a suspendării sale complete sau parțiale, în funcție de amploarea constatării de nivel 1, până când organizația a întreprins cu succes acțiuni corective.
În cazul constatărilor de nivel 2, CAA:

  • acordă organizației un termen pentru implementarea acțiunilor corective corespunzătoare naturii constatării, care, inițial, nu depășește în niciun caz trei luni. La finalul acestei perioade și în funcție de natura constatării, CAA poate prelungi perioada de trei luni sub rezerva existenței unui plan satisfăcător de acțiuni corective, acceptat în prealabil; și
  • evaluează acțiunile corective și planul de implementare propus de organizație și, dacă evaluarea concluzionează că acestea sunt suficiente pentru a soluționa neconformitatea (neconformitățile), le acceptă.

În cazul în care o organizație nu depune un plan de acțiuni corective acceptabil sau nu execută acțiunile corective în termenul acceptat sau prelungit de CAA, constatarea se transformă în constatare de nivel 1 și se iau măsurile aferente acestui tip de neconformitate.

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >