Obligațiile inspectorului

(1) În procesul efectuării controlului, inspectorul este obligat:

 • a) să informeze persoana supusă controlului despre drepturile şi obligaţiile acesteia;
 • b) să pună la dispoziţia persoanei supuse controlului, în formă electronică ori pe suport de hîrtie, toate documentele normative şi actele normative ce vor fi utilizate în cadrul controlului şi în a căror bază se efectuează controlul;
 • c) să acorde suportul necesar persoanei supuse controlului pentru înţelegerea deplină a prevederilor documentelor normative şi actelor normative în a căror bază se efectuează controlul;
 • d) să aprecieze obiectiv şi echidistant toate aspectele ce ţin de efectuarea controlului;
 • e) să asigure integritatea bunurilor şi a documentaţiei persoanei supuse controlului;
 • g) să prezinte legitimaţia de serviciu persoanei supuse controlului şi să-i permită să ia cunoştinţă de aceasta;
 • h) să nu divulge conţinutul documentelor şi al informaţiilor de care a luat cunoştinţă în procesul efectuării controlului, decît în cadrul colaborării cu alte organe de control;
 • i) să anexeze la procesul-verbal de control orice documente sau copii ale acestora şi explicaţii în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia;
 • j) să întocmească procesul-verbal de control şi să înmîneze persoanei supuse controlului un exemplar al acestuia.

(2) În procesul efectuării controlului, inspectorul nu este în drept:

 • a) să solicite şi să examineze documente şi informaţii ce nu ţin de competenţa sa şi nu sînt relevante obiectului controlului;
 • b) să verifice aspecte care, conform legii, sînt obiectul controlului altor organe de control sau nu sînt indicate în procesul-verbal și delegația de control;
 • c) să efectueze, în cazul controlului inopinat, controale în lipsa reprezentanților persoanei supuse controlului, dacă există temeiuri de a considera că absența acestora este nejustificată;
 • d) să solicite persoanei supuse controlului resurse (încăperi, transport, tehnică de calcul, copiatoare, rechizite de birou etc.) şi să se folosească de acestea fără acordul persoanei în cauză;
 • e) să ridice bunuri, utilaje, documente, dispozitive de stocare a datelor, tehnica de calcul sau alte obiecte purtătoare de informații;
 • f) să solicite de la persoana supusă controlului informații care au fost prezentate anterior de către aceasta organului de control și care nu au legătură cu obiectul și aspectele supuse controlului;
 • g) să aplice măsuri restrictive și/sau sancțiuni contravenționale pentru încălcările depistate în cadrul controlului cu încălcarea limitelor stabilite de prezenta lege.
Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >