Notificări personal navigant

În atenția deținătorilor de certificate de personal navigant, cât și pentru organizațiile de pregătire a personalului navigant aprobate:

AAC vă aduce la cunoștință faptul că Hotărârea Guvernului nr. 204  din  25.03.2020  a fost aprobat cu intrarea în vigoare din data de 10.07.2021.

Regulamentul transpune prevederile Regulamentului (UE) nr.1178/2011, scopul fiind implementarea standardelor europene de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă.

HG nr.204/2020 este constituit din opt anexe, împărțit în subpărți, secțiuni și apendice:

- Anexa nr.1 – Partea FCL;

- Anexa nr.2 – Condiții pentru convertirea certificatelor și calificărilor naționale existente pentru avioane și elicoptere;

- Anexa nr.3 – Condiții pentru recunoașterea certificatelor eliberate de țări terțe sau în numele acestora;

- Anexa nr.4 – Partea MED;

- Anexa nr.5 - Calificarea echipajului de cabină implicat în operațiuni de transport aerian comercial - Partea CC;

- Anexa nr.6 - Cerințe aplicabile autorității aeronautice civile Partea ARA;

- Anexa nr.7 - Cerințe aplicabile organizațiilor pentru personalul navigant Partea ORA;

- Anexa nr. 8 - Cerințe pentru organizațiile de pregătire declarate (DTO) Partea DTO.

Pentru conformarea la prevederile HG nr.204/2020 poate fi aplicat AMC&GM la HG nr.204/2020, disponibil prin accesarea: https://www.caa.md/cadrul-normativ-3-121

Procedurile și instrucțiunile aeronautice civile de certificare a personalului navigant (PIAC-CPN) sunt disponibile prin accesarea: https://www.caa.md/cadrul-normativ-3-121

 și formularele necesar de a fi completate de către solicitanți sunt disponibile prin accesarea: https://www.caa.md/cadrul-normativ-3-121 sau https://www.caa.md/persoane-3-197 și  https://www.caa.md/organizatii-3-198

IMPORTANT!!!

Pentru implementare prevederilor HG nr.204/2020 a fost stabilită pe un termen de doi ani din data intrării în vigoare.

Pentru deținătorii de certificate de piloți - în conformitate cu prevederile HG nr. 204/2020:

1.            Certificatele conforme cu JAR eliberate sau recunoscute de AAC la data de la care se aplică prezentul Regulament se consideră ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul Regulament. AAC înlocuiește aceste certificate cu unele care respectă formatul prevăzut în anexa nr. 7 (Partea ARA), în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

2.            Certificatele neconforme cu JAR, inclusiv toate calificările, certificatele și/sau autorizațiile asociate eliberate sau recunoscute de AAC înainte de aplicarea prezentului Regulament, se convertesc de AAC în certificate conforme cu anexa nr. 1 (Partea FCL).

3.            Certificatele neconforme cu JAR se convertesc în certificate și calificări conforme cu anexa nr. 1 (Partea FCL) în corespundere cu:

1) dispozițiile din anexa nr. 2; sau

2) elementele prevăzute în raportul de conversie.

4.            Piloții cu calificări IR care nu dețin privilegii PBN pot efectua zboruri numai pe rute și pot efectua numai apropieri care nu necesită privilegii PBN, iar pentru reînnoirea calificărilor IR ale acestora nu trebuie să fie necesar niciun element PBN, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament; după această dată, pentru fiecare calificare IR vor fi necesare privilegii PBN.

Pentru membrii echipajului de cabină - în conformitate cu prevederile HG nr. 204/2020:

Membrii echipajului de cabină care dețin, înainte de data de la care se aplică HG nr.204/2020, un certificat de însoțitor de bord eliberat de AAC conform cerințelor în vigoare la acel moment:

1)           sunt considerați ca fiind în conformitate cu prezentul Regulament dacă îndeplinesc cerințele aplicabile privind pregătirea, verificarea și experiența recentă din JAR-OPS 1; sau

2)           dacă nu îndeplinesc cerințele aplicabile privind pregătirea, verificarea și experiența recentă din JAR-OPS 1, parcurg toate cursurile de pregătire și verificările necesare înainte de a fi considerați ca fiind în conformitate cu prezentul Regulament; sau

3)           dacă nu și-au desfășurat activitatea în operațiuni comerciale cu avioane timp de mai mult de cinci ani, absolvă cursul de pregătire inițială și promovează examenul aferent conform cerințelor din anexa nr. 5 (Partea CC) înainte de a fi considerați ca fiind în conformitate cu prezentul Regulament.

Pentru organizații de pregătire a personalului navigant aprobate de AAC - în conformitate cu prevederile HG nr. 204/2020:

1.            Organizațiile de pregătire a piloților titulare de certificate conforme cu JAR, eliberate sau recunoscute de AAC înainte de data de la care se aplică prezentul Regulament, se consideră ca fiind titulare ale unui certificat eliberat în conformitate cu prezentul Regulament. Într-un astfel de caz, privilegiile acestor organizații se limitează la privilegiile incluse în certificatul eliberat de AAC.

2.            Organizațiile de pregătire a piloților își adaptează sistemul de management și programele, procedurile și manualele de pregătire pentru a fi conforme cu anexa nr. 7 (Partea ORA), în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >