Autoritatea Aeronautică Civilă a extins până la 3 noiembrie termenul de recepționare a dosarelor pentru concursul anunțat cu privire la suplinirea funcției vacante de specialist principal în Serviciul contabilitate

19.10.21

Domeniu de activitate:

Contabilitate

Denumire funcție publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal Serviciul contabilitate

Data-limită de depunere a documentelor:

03.11.2021

Unități disponibile:

1

Scopul general şi sarcinile de bază ale funcției publice temporar vacante, conform fişei postului:

 Scopul general al funcţiei: 

Asigurarea calculării, achitării și ținerii evidenței contabile a plăților salariale, a impozitelor aferente acestora, precum și a indemnizațiilor calculate și achitate angajaților autorității în conformitate cu legislația contabilă și fiscală. 

Asigurarea calculării, achitării și ținerii evidenței contabile a obligațiilor fiscale. 

Asigurarea transferului  mijloacelor  bănești valutare furnizorilor nerezidenți. 

Asigurarea întocmirii și prezentării rapoartelor statistice și financiare în modul și termenele stabilite de legislație.


 Sarcinile de bază ale funcției:

 

Calcularea, achitarea și ținerea evidenței contabile a salariului și altor plăți salariale cuvenite angajaților autorității, precum și a impozitelor aferente acestora;

Calcularea, achitarea și ținerea evidenței contabile a indemnizațiilor de care beneficiază angajații  autorității;

Calcularea, achitarea și ținerea evidenței contabile a datoriilor față de persoanele fizice prestatoare de servicii, în baza contractelor semnate;

Realizarea activității de raportare și monitorizare a datoriilor față de bugetul public;

Realizarea transferului mijloacelor bănești valutare furnizorilor nerezidenți;

Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare și statistice, care conțin informație contabilă din sectorul gestionat;

Efectuarea inventarierii patrimoniului autorității.

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Alexandru Gardașevici

Telefon:

022-823621

E-mail:

alexandru.gardasevici@caa.gov.md

Web site:

www.caa.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

2026 bd. Dacia, nr. 80/2

Tip de angajare:

Pe perioada determinată (perioada suspendării raporturilor de serviciu în circumstanțe ce nu depind de voința părților).

Condiţiile de participare la concurs:

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • cunoaşte limba de stat;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • îndeplineşte cerințele specifice pentru ocuparea funcției.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare, absolvite cu diplomă în domeniul contabilității/economico-financiar;

Experienţă profesională:
Minimum 3 ani în domeniul evidenței contabile.

 

 Abilități:

 • capacități de organizare și de luare a deciziilor;
 • capacități de planificare și de a acționa strategic;
 • capacități de analiză și sinteză și de găsire a unor soluții;
 • capacitatea de adaptare și implementare, autoperfecționare și valorificare a experienței dobîndite;
 • Analiză și sinteză;  
 • planificare funcțională;
 • spirit de echipă și capacitate de a lucra independent; 
 • iniţiativă, stabilitate în acţiuni, gândire logică;
 • nivel înalt de integritate, dedicaţie şi devotament;
 • responsabilitate, loialitate, eficienţă, obiectivitate; 
 • negocierea şi aplanarea eventualelor situaţii de conflict;
 • asigurarea calității lucrărilor executate în cadrul Autorității, respectarea procedurilor de lucru și de sistem;
 • abilități de comunicare. 

 
Cunoștințe:

 • cunoștințe de management modern; 
 • Legislaţia Republicii Moldova în domeniul finanțelor publice, contabilității și fiscalității, metodologia evidenței contabile conform cerințelor SNC pentru sectorul bugetar;
 • deţinerea reputaţiei că posedă calităţi de iniţiativă, tact, toleranţă şi răbdare;
 • posedarea limbii de stat şi rusă, la nivelul necesar pentru exercitarea atribuţiilor sale de serviciu;
 • cunoștințe aprofundate în utilizarea sistemelor informaționale;
 • calculatoare și sisteme hardware;
 • Nivel avansat de utilizator al PC (Office: Word, Excel, Power Point, Internet) și al programelor de evidență contabilă în sectorul real și bugetar;  
 • sisteme de operare Microsoft Windows 10.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare (Anexa nr. 1);
 • buletin de identitate;
 • copia diplomei de studii/suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);
 • documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana) la nivelul stabilit în cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă1;
 • documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar2;
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 2).  

____________________________________________________________

1 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

2 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

Bibliografia concursului:

 

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 133 din 27.02.2019.
 • Acte normative în domeniul serviciului public și în domeniul de specialitate:
 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
 • Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 • Legea contabilității nr. 113/2007;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216/2015;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015