Politici

„Asigurarea siguranţei aeronautice prin perfecţiunea reglementării”

Rolul Autorităţii Aeronautice Civile este, în primul rând, de a funcţiona în calitate de organizaţie de reglementare responsabilă pentru supravegherea siguranţei industriei aeronautice pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi asigurarea conformităţii industriei aeronautice standardelor şi practicilor recomandate ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI).
Programul de supraveghere al siguranţei a fost implementat de către Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (în continuare AAC RM) în scopul promovării şi asigurării conformităţii cu reglementările şi standardele naţionale şi internaţionale în domeniul aviaţiei ale OACI, EASA, stabilind în mod colectiv un nivel acceptabil al siguranţei zborurilor.
În procesul efectuării auditurilor şi inspecţiilor de reglementare, precum şi documentării procesului de activitate, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova este în măsură să evalueze şi să demonstreze nivelul de conformitate al unei organizaţii aeronautice cu cerinţele de reglementare. Aderarea la controlul intern al calităţii în acest moment este imperativă şi prin aceasta se va asigura aplicarea uniformă a politicilor de audit sau de inspecţie şi procedurilor în activităţile ce ţin de domeniul aeronautic din cadrul AAC RM.
În scopul menţinerii eficacităţii generale a activităţii de audit sau de control, abordarea noastră faţă de fiecare organizaţie va fi una transparentă, cu un grad înalt de profesionalism, utilizând experienţa, aptitudinile şi comunicarea ca elemente esenţiale. Programul nostru de audit şi de inspecţie va fi privit ca unul corect şi echitabil în partea ce ţine de aplicarea acestuia.
Zona funcţională complementar şi documentele de aprobare pentru fiecare disciplină de reglementare au fost elaborate pentru ajutorul ulterior al personalului în exercitarea sarcinilor sale ce ţin de audit şi inspecţie.

Valorile care caracterizează activitatea noastră:

  1. Siguranţă: în primul rând ar trebui să caracterizeze motivul pentru care activăm, asigurând siguranţa în industria aeronautică.
  2. Perfecţiunea: să fie caracteristică pentru toate activităţile care AAC RM se angajează să le întreprindă.
  3. Obiectivitate de reglementare: de a-şi asuma responsabilitatea primară cu obiectivitate şi imparţialitate.
  4. Parteneriat: năzuinţa de a extinde parteneriatul pozitiv benefic atât pe plan intern pentru organizaţie (clienţi interni, personalul, conducerea/consiliul, pentru fiecare); cît şi pe plan extern (clientela, operatori, asociaţi, colegi, etc) într-o atmosferă de teambuilding şi respect.
  5. Integritatea: trebuie să fie o valoare fundamentală pentru toate activităţile noastre, conduita personalului în orice moment va reflecta integritatea.
  6. Leadership: de a forma şi promova un angajament comun în direcţia strategică a organizaţiei şi realizarea scopurilor şi obiectivelor spre îndeplinirea deplină a misiunii şi viziunii, inspirându-i concomitent pe ceilalţi.