Autoritatea Aeronautică Civilă extinde termenul de recepționare a dosarelor pentru concursul anunțat cu privire la suplinirea a două funcții vacante de inspector principal Direcția Operațiuni de zbor

Post: inspector principal Direcția Operațiuni de zbor
Studii: Superioare
Orar: Luni-vineri, 8.00-17.00

Cerinţe obligatorii faţă de candidat
Cetăţean al Republicii Moldova;
studiile superioare aeronautice sau cursurile manageriale în domeniul operaţiunilor de zbor constituie un avantaj substanţial, cursuri de instruire ATPL/CPL (sau cursuri aeronautice militare);
deţine sau a fost deţinător al Certificatului de pilot de linie (ATPL);
deţine calificare pe tip de aeronave cu reacţie / turbopropulsor cu echipaj multiplu;
nu mai puţin de 2500 ore de zbor în calitate de pilot;
10 ani de experienţă profesională în domeniul aviaţiei civile,
5 ani deţinând diverse funcţii de conducere în domeniul operaţiunilor de zbor;
experiență în domeniul managementului operațional de transport aerian.
experiență în elaborarea documentelor de orientare în domeniul
operațional de transport aerian.
nu are antecedente penale nestinse;
este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;

Actele necesare:
formularul de participare (Anexa nr. 1);
• copia diplomei de studii/suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);
• documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana) la nivelul stabilit în cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
• copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
• copia carnetului de muncă1;
• documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
• cazierul judiciar2;
• acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 2).
____________________________

Concursul include proba scrisă şi interviul.
Termen de recepționare a cererilor – 3 octombrie 2020.
Lista actelor legislative şi normative ce reglementează activitatea din domeniu şi lista cu temele pentru proba scrisă şi interviu pot fi accesate pe www.caa.md/cadrul normativ.
Detalii despre concurs aici: http://www.caa.md/…/ANUN%C8%9A_CONCURS_FP_OPS_INSPECTOR_PRI…

11.09.2020 09:36