Autoritatea Aeronautică Civilă anunţă selectarea unui avocat pentru acordarea serviciilor de consultanță în materie de prejudicii patrimoniale

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova invită, pentru colaborare în bază de contract de prestări servicii, avocat pentru acordarea serviciilor de consultanță în materie de prejudicii patrimoniale.

În contextul unor acțiuni înaintate de către câteva societăți cu răspundere limitată împotriva Autorității Aeronautice Civile (AAC) inclusiv, inițiate pentru recuperarea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin ingerința ilegală a statului în dreptul la respectarea bunurilor, protejat de art. 1 din Protocolul 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în urma emiterii unui ordin de către Administrația de Stat a Aviației Civile (ASAC) care a avut ca efect direct sistarea imediată a activității economice și, în consecință, cauzarea unor prejudicii.

I. Cerinţe faţă de ofertanți:

- la selectare pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat

- să aibă o experiență în astfel de litigii, în special să dispună de abilitatea de a formula expertiza financiar-economică a documentelor;

- să posede o bună cunoaștere a legislației contabile;

- să fi participat în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimul an, într-un caz care a avut drept obiect un litigiu similar.

II. Evaluarea ofertelor.

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar cîştigătoare va fi desemnată oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje dacă candidatul:

- are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 5 ani;

- a avut mai multe câştiguri de cauză în astfel de litigii.

III. Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor:

- analiza materialelor cauzei, a legislaţiei aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul obținerii câștigului de cauză;

- formularea, redactarea şi prezentare proiectelor actelor de procedură pe care le consideră necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a drepturilor AAC;

IV. Lista documentelor pentru participare:

a) copia buletinului de identitate, a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;

b) oferta de preţ pentru serviciile solicitate care va indica în LEI suma limită maximală care poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul consultării AAC pînă la soluţionarea definitivă a cazului.

Preţul total propus va include atît onorariile, cît şi cheltuielile suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru îndeplinirea serviciilor prestate).

Structura preţului pentru prestarea serviciilor solicitate va fi prezentată într-un tabel care va indica numărul total de ore estimat, tariful/onorariul pe oră, şi suma totală a preţului estimată pentru prestarea serviciilor solicitate.

V. Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor: 10 august 2020, ora 09.00, la adresa de e-mail: info@caa.gov.md

31.07.2020 14:04