Sarcini de bază

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (în continuare AAC RM) are rolul de a reglementa toate activităţile din domeniul aviaţiei uşoare şi ultrauşoare în Republica Moldova. Printre ele se numără:

 • Crearea condițiilor de dezvoltare a aviației ușoare, ultraușoare și sportive în Republica Moldova, precum și operarea acestei ramuri de aviație în condițiile siguranței pentru ceilalți operatori aeronautici civili și de stat.
 • Reglementarea utilizării de către aeronavele ușoare și ultraușoare a teritoriului și spațiului aerian al Republicii Moldova.
 • Supravegherea corespunderii operaţiunilor aeronavelor uşoare şi ultrauşoare ale cerinţelor de asigurare a siguranței zborurilor în Republica Moldova.
 • Asigurarea interesului public de protecţie a persoanelor şi proprietăţii în cazul operării aeronavelor uşoare şi ultrauşoare.
 • Asistenţa utilizatorilor aviaţiei uşoare, ultrauşoare şi sportive în cooperarea ştiinţifico-tehnică şi internaţională.

Atribuţiile AAC RM ce reglementează activitatea aviației uşoare şi ultrauşoare (în continuare AU/AUU) sunt enumerate conform categoriilor:

 • Certificare:
  • Stabilirea, cercetarea şi implementarea solicitărilor de expertiză de la Utilizatorii AU/AUU pentru acordarea (prelungirea, reînnoirea, suspendarea, anularea, retragerea):
   • Certificatelor de pilot de aeronave AU/AUU;
   • Certificatelor de evidenţă a aeronavelor AU/AUU;
   • Atestatelor de navigabilitate ale aeronavelor AU/AUU;
   • Autorizaţiilor utilizatorului;
   • Certificatelor de înregistrare a organizaţiilor şi persoanelor fizice care îndeplinesc activităţi de instruire;
   • Calificărilor (mod de lansare, clasă, pilot-instructor, scopuri speciale);
   • Permisiunilor examinatorilor;
   • Permisiunilor pentru deservire operativă la sol a aeronavelor AU/AUU;
  • Examinarea teoretică şi testarea abilităţilor de zbor, precum şi implementarea stagiilor practice utilizatorilor AU/AUU în cadrul activităţii de certificare.
  • Stabilirea cerinţelor pentru implementarea întreţinerii şi navigabilităţii continue a aeronavelor AU/AUU, componentelor şi echipamentelor instalate;
  • Stabilirea cerinţelor pentru aeronave AU/AUU experimentale, componentelor şi echipamentului instalat precum şi întreţinerii acestora;
  • Stabilirea cerinţelor pentru aeronave AU/AUU motorizate şi nemotorizate precum şi utilizatorilor acestora care operează în cadrul aviaţiei generale şi activităţii de producţie;
  • Stabilirea cerinţelor faţă de organizaţii şi persoane fizice ce îndeplinesc activitate de instruire în domeniul AU/AUU;
  • Stabilirea cerinţelor pentru examinatori în domeniul AU/AUU
 • Aprobări:
  • Aprobarea programelor de instruire teoretică şi practică a piloţilor, instructorilor, piloţilor comerciali AU/AUU pe diferite tipuri, precum şi normativelor de evaluare a abilităţilor de pilotare în conformitate cu aceste programe;
  • Aprobarea programelor de stagiere a utilizatorilor AU/AUU pentru acordarea permisiunii de deservire tehnică operativă a aeronavelor AU/AUU;
  • Aprobarea actelor de condiţie tehnică a aeronavelor AU/AUU în cadrul expertizelor;
  • Aprobarea regulamentelor de organizare a evenimentelor sportive aviatice. Coordonarea zonelor de zbor a aeronavelor AU/AUU în cadrul organizării evenimentelor sportive aviatice în Republica Moldova.
  • Aprobarea listelor documentelor de evidenţă şi raportare pentru utilizatorii aeronavelor AU/AUU;
  • Aprobarea formei şi conţinutului al diferitor documente prezentate de utilizatori AU/AUU Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova;
  • Aprobarea piloţilor, ce sunt acceptate pentru implementarea zborurilor de testare a aeronavelor AU/AUU;
  • Coordonarea zonelor rezervate pentru zborurile aeronavelor AU/AUU, precum şi platformelor de decolare şi aterizare, şi punctelor de lansare;
  • Coordonarea instrucţiilor de cooperare a controlorilor de trafic aerian cu utilizatorii AU/AUU care operează în zonele rezervate şi de la platforme de decolare şi aterizare;
  • Aprobarea listelor de întrebări pentru examinări şi testări teoretice, borderourilor de examinare şi materialelor educaţionale în conformitate cu programele de instruire;
  • Aprobarea regulilor de zbor pentru tipuri de operaţiuni corespunzătoare AU/AUU;
  • Crearea şi aprobarea regulamentelor, instrucţiunilor, deciziilor, directivelor obligatorii pentru toţi utilizatorii şi personalul aeronautic ce operează aereonavele AU/AU
 • Inspecţie şi supraveghere
  • Colectarea şi evaluarea a datelor statistice şi a altor date ce trebuie prezentate de persoane fizice şi juridice care desfăşoară activitate în domeniul operării AU/AUU în conformitate cu legislația în vigoare;
  • Implementarea măsurilor planificate şi neplanificate de supraveghere a respectării de către utilizatori şi persoane fizice şi juridice ce desfăşoară activitate de instruire în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare;
  • Implementarea măsurilor planificate şi neplanificate de supraveghere a respectării de către utilizatori a cerinţelor de siguranţă a zborurilor şi securităţii aeronautice;
  • În caz de necesitate, introducerea limitărilor de acordare a permisiunilor utilizatorilor AUU de utilizare a spaţiului aerian al Republicii Moldova de către organul de navigaţie aeriană.
  • Implementarea inspecţiilor periodice de organizare a zborurilor AU/AUU de pe aerodromuri sportive, platforme de decolare-aterizare şi puncte de lansare;
  • Implementarea inspecţiilor planificate şi neplanificate de control a perfectării documentaţiei de evidenţă şi raportare de către utilizatorii AU/AUU, precum şi condiţiei tehnice a aeronavelor AU/AUU;
  • Implementarea inspecţiilor periodice ale termenilor de valabilitate a documentelor eliberate de către AAC RM utilizatorilor AU/AUU şi persoanelor juridice;
  • Organizarea consultărilor, seminarelor pentru utilizatorii AU/AUU în privinţa comunicării experienţelor pozitive şi negative de operare a aeronavelor AU/AUU.
  • Organizarea şi interacţiunea cu aerocluburi şi alte organizaţii publice cu profil aeronautic în privinţa operării şi aplicării AU/AUU şi schimbului de informaţii;
  • Coordonarea activităţii utilizatorilor ce operează AU/AUU în cazul apariţiei neclarităţilor în interacţiune cu organele responsabile de navigaţie aeriană, securitate aeronautică, informaţie aeronautică, facilităţi aeronautice şi medicale, ş.a.
 • Procese comune
  • Participarea în comun cu direcţia Navigabilitate AAC RM în crearea şi administrarea Anexei la Registrul Aerian al Republicii Moldova pentru evidenţa aeronavelor AU/AUU;
  • Stabilirea, în comun cu şeful Serviciului Medicină Aeronautică AAC RM, cerinţelor certificatelor/concluziilor/referinţelor necesare şi suficiente de a fi prezentate de către utilizatori în dependenţă de tipul aeronavelor AU/AUU;
  • Stabilirea, în comun cu Direcţia Autorizare Personal Aeronautic AAC RM, cerinţelor suficiente pentru acordarea certificatelor de pilot a AU/AUU şi calificărilor pentru categoriile respective ale aeronavelor AU/AUU, precum şi primirea examenelor şi testelor practice de la candidaţi pentru acordare a Certificatelor de pilot PPL;
  • Participare în comun cu Agenţia de Investigare a Evenimentelor de Aviaţie Civilă sau autonom, la indicaţia acestei Agenţii, în investigarea accidentelor şi incidentelor aeronautice pe teritoriul Republicii Moldova cu participarea aeronavelor AU/AUU sau utilizatorilor lor;
  • Stabilirea, în comun cu Direcţia Navigaţie Aeriană AAC RM, modului de utilizare a spaţiului aerian al Republicii Moldova de către utilizatorii aeronavelor AU/AUU în dependenţă de categoriile lor şi regulile de zbor aplicabile;
  • Stabilirea, în comun cu Direcţia Aeroporturi AAC RM, modului de înregistrare şi utilizare a aerodromurilor, platformelor de decolare şi aterizare şi punctelor de lansare în Republica Moldova, în dependenţă de categoria aeronavelor AU/AUU şi regulilor de zbor aplicabile;
  • Stabilirea, în comun cu Direcţia Juridică şi resurse umane AAC RM, modului de aplicare a amenzilor utilizatorilor AU/AUU în cazuri de încălcare a regulilor de zbor;
  • Stabilirea, în comun cu Direcţia Juridică AAC RM, modului de interacţionare în cazuri de apariţie a litigiilor şi proceselor de judecată între utilizatorii AU/AUU şi AAC RM, şi invers;
  • Colaborarea cu reprezentanţii MAI RM, Procuraturii, Ministerului Apărării RM şi altor organe ale puterii de stat în scopuri de prevenire a utilizării nesancţionate a spaţiului aerian al Republicii Moldova de către utilizatorii aeronavelor AUU sau utilizării aeronavelor AU/AUU în alte scopuri decât cele indicate în autorizaţiile respective acordate;
  • Participarea, în comun cu Direcţia Relaţii Internaţionale şi Integrare europeană, AAC RM, în pregătirea acordurilor internaţionale în domeniul operării aeronavelor AU/AUU, precum şi participarea la seminare, conferinţe, şedinţe legate de operarea şi aplicarea aeronavelor AU/AUU;
  • Asigurarea, în comun cu Serviciul Administrativ al AAC RM, supravegherii bunurilor şi proprietăţii Secţiei AU/AUU, AAC RM.
  • Coordonarea, în comun cu Direcţia navigabilitate, AAC RM, experienţei internaţionale şi practicilor cele mai bune de aplicare aeronavelor AU/AUU.
 • Relaţii internaţionale
  • La solicitarea AAC RM sau autorităţilor aeronautice civile ale altor state, în caz de necesitate, vor avea loc verificări ale documentelor acordate utilizatorilor aeronavelor AU/AUU în scopuri de aprobare (acordare, prelungire, reînnoire, suspendare sau revocare) a certificatului de evidenţă sau atestatului de navigabilitate a aeronavelor AU/AUU, precum şi în scopuri de implementare a expertizei pentru acordare (recunoaştere, suspendare, prelungire sau anulare) a certificatelor personalului aeronautic, autorizaţiilor utilizatorilor, Certificatelor de instruire, calificărilor utilizate în scopuri de aplicare a aeronavelor AU/AUU.
  • Coordonarea solicitărilor şi planurilor de zbor ale utilizatorilor AU/AUU la efectuarea zborurilor internaţionale.