Concepte de dezvoltare

Principalii factori de influenţă asupra dezvoltării aviaţiei generale în RM:

 • prezenţa/absenţa unei legături între viitorul aviaţiei generale uşoare şi ramurile ei de activitate cu perspectivele economice, sociale şi culturale ale ţării;
 • baza legislativă existentă a ţării care reflectă/nu reflectă posibilitatea de realizare a potenţialului diverselor tipuri de activitate din aviaţie şi accesibilitatea procedurilor legislative în domeniul aviaţiei şi exploatării aparatelor pentru utilizatorii acestora;
 • PIB-ul mare/mic pe cap de locuitor care influenţează mobilitatea de transport a populaţiei (putem analiza indicii medii: la un PIB de 15000 $/cap loc. Se poate calcula 1 zbor/an pentru fiecare locuitor al ţării);
 • capacitatea mică/mare de plată a populaţiei ţării, deoarece distribuirea cantitativă a aparatelor de zbor uşoare şi ultrauşoare pe teritoriul ţării se află în legătură directă cu investiţiile populaţiei unei zone (raion, regiune) în depozite bancare (ca indice mediu putem considera 81,5 mil. $/63,2 mil. euro la 1 avion/elicopter din clasa aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare);
 • prezenţa/absenţa unui climat prielnic pentru investiţii în infrastructura aviaţiei uşoare din ţară;
 • taxe vamale mici/mari pentru introducerea în ţară a aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare şi impozitele pentru deţinerea lor;
 • prezenţa/absenţa cofinanțării de către stat a unui procent din tranzacţiile de leasing pentru aparatele de zbor din aviaţia uşoară utilizate în viaţa economică şi aviatico-sportivă a ţării;
 • tendinţa continuă de creştere a valorii aparatelor de zbor uşoare de fabricaţie străină;
 • posibilitatea/imposibilitatea folosirii aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare în scopuri comerciale chiar şi în cadrul organizării activităţilor de agrement aviatic;
 • prezenţa/absenţa de pe teritoriul ţării a unor producători de aviaţie uşoară chiar şi în cadrul CP;
 • prezenţa/absenţa unei infrastructuri adecvate pentru aviaţia generală.

Note:

 1. „Aviaţia generală reprezintă baza progresului şi dezvoltării aviaţiei civile în Europa în general!” (Strategia de securitate pentru zborurile europene de aviaţie generală, documentul MD-3-2012 din 30.08.2012).
 2. O statistică mondială confirmă faptul că dacă într-o ţară nu există aviaţie generală în 10-15 ani va dispărea şi „aviaţia mare”!

Concluzii din analiza factorilor principali:

 • fără o legătură între viitorul din RM şi Perspectivele economice, sociale şi culturale ale RM „aviaţia uşoară/aviaţia generală” nu se va dezvolta!
 • fără o bază legislativă în RM care să reflecte posibilitatea de atingere a potenţialului diverselor tipuri de activitate ale aviaţiei generale şi să asigure accesul utilizatorilor la procedurile legislative şi la domeniul de exploatare a aviaţiei generale „aviaţia uşoară/aviaţia generală” nu se va dezvolta!
 • fără apariţia unei clase de mijloc în ţară, fără luarea în considerare în legislaţia ţării a importanţei aplicării şi a specificităţilor de exploatare a aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare „aviaţia uşoară/aviaţia generală” nu se va dezvolta! (De aceea este important ca statul să creeze condiţii care să permită apariţia unei clase de mijloc a populaţiei, adică acele condiţii care permit activitatea şi stabilitatea unui mediu de afaceri);
 • dacă statul nu va investi în aviaţia generală, dezvoltarea aviaţiei uşoare/aviaţiei generale va apărea mai întâi în acele regiuni în care investiţiile populaţiei în depozite bancare vor fi mai mari decât media indicată mai sus;
 • infrastructura pentru aviaţia generală din fonduri de stat trebuie să apară în raioanele în care depozitele bancare ale populaţiei RM vor fi mai mari decât cele mai sus indicate;
 • gradul de dezvoltare al tuturor tipurilor de aviaţie uşoară/aviaţie generală din RM, printre care şi a sectorului aeronautic sportiv, va depinde de climatul prielnic pentru investiţii în aviaţia uşoară/aviaţia generală, de introducerea unor taxe vamale avantajoase pentru aparatele de zbor uşoare/ultraşoare şi de nivelul avantajos al impozitelor pentru deţinerea acestora;
 • gradul de dezvoltare a aviaţiei uşoare/aviaţiei generale la nivel interregional va depinde de activitatea afacerilor populaţiei, a organizaţiilor aeronautice şi a statului;
 • crearea unor condiţii avantajoase pentru persoanele fizice şi juridice care produc aparate de zbor uşoare/ultrauşoare în RM.

Principalele sarcini de a căror îndeplinire depinde dezvoltarea aviaţiei uşoare/aviaţiei generale în RM şi calea către rezolvarea lor.

 1. Principalele sarcini:
 • consolidarea strategiei şi programelor de dezvoltare a aviaţiei uşoare precum şi a concepţiei de folosire de aparate uşoare în diferite domenii ale vieţii economice, sociale, culturale a statului şi a populaţiei;
 • corectarea bazei legislative prin crearea de norme, standarde, reguli în aviaţie, reguli de conduită administrativă în domeniul aviaţiei uşoare, proceduri administrative şi de exploatare, sisteme de control de securitate a zborurilor, reguli şi proceduri de cercetare a evenimentelor aeronautice legate de aparatele uşoare/ultrauşoare, elemente de securitate aeronautică ş.a. având în vedere tendinţele mondiale;
 • asigurarea de beneficii la taxe şi impozite pentru deţinătorii de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare şi a celor de organizaţii de infrastructură ce operează în domeniul aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare;
 • crearea de reguli simplificate de înregistrare a activităţii întreprinzătoare privind exploatarea de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare şi acordarea de loturi de teren pentru spaţii de aterizare-decolare pentru aparatele uşoare şi pentru puncte de plecare pentru aparatele ultrauşoare;
 • crearea unui sistem de susţinere financiară din partea statului cu proiecte privind aparatele de zbor uşoare/ultrauşoare relevante pentru ţară şi regiunile ei, cu condiţia intrării statului şi/sau a sponsorilor în rândul deţinătorilor respectivelor proiecte;
 • stabilirea unei liste de obiecte şi subiecţi ce deţin autorizaţii corespunzătoare din partea AAC a RM pentru delegarea unei serii de responsabilităţi privind administrarea unor tipuri de AUU şi nemotorizate;
 • stabilirea atribuţiilor, obligaţiilor şi răspunderii pentru organizaţiile de aviaţie generală la nivel republican care îşi desfăşoară activitatea în domeniul aparatelor de zbor ultrauşoare, precum şi a procedurii de control şi supraveghere a activităţii acestora din partea AAC a RM;
 • crearea la nivel republican a unor structuri independente de aviaţie sportivă autorizate de AAC a RM (pe modelul federaţiilor sportive) care să organizeze activitatea în domenii concrete ale sportului cu aparate ultrauşoare şi să îşi organizeze subsistemele (aerocluburi, utilizatori) şi să răspundă de: dezvoltarea ramurii respective, crearea unei baze sportive, reglementarea elementelor, asigurarea calităţii funcţionării sportului şi a subsistemelor sale precum şi îndeplinirea funcţiilor de supraveghere şi control şi utilizare sigură;
 • stabilirea atribuţiilor, cerinţelor şi responsabilităţilor pentru organizaţiile aeronautice generale care acţionează în calitate de organizaţie de agrement aeronautic sau de organizaţie sportivă precum şi a procedurilor de control şi supraveghere a activităţii acestora;
 • introducerea unui sistem de instructori privaţi, examinatori, experţi tehnici şi medicali, dispeceri coordonatori de spaţii de decolare-aterizare şi de puncte de start în funcţie de categoria de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare;
 • completarea registrului cetăţenilor care au activitate în domeniul ce are legătură strictă cu aparatele de zbor uşoare simple cu masa de sub 2000 kg şi cu aparatele de zbor ultrauşoare;
 • crearea unui registru de parapante şi deltaplane ale organizaţiilor aeronautice sportive la nivel republican (parapantele şi deltaplanele să fie introduce în registrul de stat al aparatelor de zbor civile);
 • crearea, cu ajutorul organizaţiilor tehnice, al companiilor aeriene, al aerocluburilor, a unor centre de service şi prelungire a aeronavigabilităţii pentru aparate de zbor uşoare/ultrauşoare;
 • definitivarea unei baze informative unitare a datelor privind personalul aviatic şi aparatele de zbor implicate în aviaţia uşoară/aviaţia generală;
 • definitivarea sistemului pe trei niveluri de pregătire a personalului aviatic pentru aviaţia uşoară/aviaţia generală (incluzând: nivelul 1 – pregătirea personalului pentru aparate ultrauşoare necomerciale; nivelul 2 – pregătirea personalului pentru aparate uşoare necomerciale; nivelul 3 – pregătirea personalului pentru aparate de zbor uşoare/ultrauşoare comerciale cu emiterea de autorizaţii numai în vederea exploatării naţionale a acestor aparate de zbor). Nivelul de pregătire de la care se începe fiecare etapă trebuie stabilit în scopul utilizării ulterioare a aparatelor de zbor;

Notă: Obţinerea licenţei de către personalul aeronautic pentru efectuarea de zboruri internaţionale şi/sau zboruri cu scop comercial pentru persoanele ce au licenţă naţională se poate realiza numai după absolvirea (sau completarea studiilor) unor instituţii de învăţământ aeronautic superior acreditate (academii, universităţi, Centrul de Transport Aerian al Aviaţiei Civile sau Centrele Aeronautice de Instruire).

 • definitivarea procedurilor de echivalare a licenţelor specialiştilor în aeronautică obţinute în străinătate;
 • definitivarea procedurilor de obţinere a informaţiilor meteorologice şi de aeronavigaţie de către utilizatorii de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare;
 • stabilirea nivelului organizaţiei de securitate aeronautică la zborurile efectuate de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare pe aerodromuri necertificate (sau spaţii şi alte puncte de plecare);
 • crearea, prin intermediul AAC a RM, a unui centru unic de cercetare a evenimentele aviatice legate de exploatare şi folosirea unor aparate de zbor uşoare/ultrauşoare pe teritoriul RM;
 • crearea unui centru unic de urgenţă pentru aparatele de zbor uşoare/ultrauşoare de pe teritoriul RM;
 • crearea unei structuri care să asigure aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare combustibilii necesari.
 1. Căi de rezolvare a sarcinilorce duc la dezvoltarea aviației uşoare şi depind de stat:
 • caracteristicile, tendinţele, multifuncţionalitatea şi importanţa pentru societatea civilă şi pentru stat a aviaţiei uşoare/aviaţiei generale să fie reflectată în Legea aviaţiei civile;
 • să fie aduse completări ce iau în considerare exploatarea de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare în Legile RM privind situaţiile de urgenţă, securitatea aviatică, vama, hotarele ţării, educaţia, activitatea întreprinzătoare, securitatea naţională, ISU, organizaţiile civile, federaţiile sportive, licenţierea, Codul fiscal, Codul penal, Codul civil, Hotărârea privind utilizarea spaţiului aerian şi în Hotărârea privind activitatea comisiei interdepartamentale de managementul utilizării spaţiului aerian al RM;
 • să fie finalizate şi introduse reglementările aeronautice privind deţinerea şi exploatarea de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare având în vedere adăugirile şi modificările în Legea aviaţiei civile şi legile şi hotărârile mai sus menţionate;
 • să se definească sursa, volumul, procedura de susţinere financiară de la stat pentru organizaţiile sportive aeronautice din RM. (Exemplu: redirecţionarea către asociaţiile sportive a unui euro din fiecare tarif de pe aeroport sau redirecţionarea a 5% sau 10% din impozitele persoanelor fizice sau juridice care au activitate de sponsori în relaţie cu aerocluburile; efectuarea de zboruri de agrement contracost; atragerea de investiţii de stat şi private pentru acordarea de sprijin financiar sportivilor care au rezultate mondiale bune şi aerocluburilor de nivel republican, susţinerea din partea statului pentru întreprinzătorii privaţi care investesc în dezvoltarea aviaţiei uşoare; susţinere de stat în sectoare importante pentru viaţa economică, socială şi culturală a ţării ş.a.)
 • să se elaboreze proceduri de a permite utilizatorilor de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare să efectueze zboruri comerciale;
 • corectarea procedurilor de înregistrare şi utilizare a componentelor de infrastructură pentru zboruri cu aparate de zbor uşoare/ultrauşoare (piste, centre pentru aparate de zbor uşoare/ultrauşoare, personalul Centrului de transport aerian pentru aparate de zbor ultrauşoare sub 2000 kg destinate activităţilor necomerciale şi comerciale, experţi de zbor şi medicali pentru diferite tipuri de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare, examinatori ş.a.);
 • introducerea unui sistem zboruri cu aparate de zbor uşoare/ultrauşoare în spaţiul aerian al RM de clasă G;
 • stabilirea unei liste de echipament minimal pentru diferitele tipuri de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare necesare pentru asigurarea efectuării de zboruri sigure pentru toate aparatele de zbor aflate în spaţiul aerian al RM (staţii radio, navigatoare prin satelit, receptoare, radiouri de avarie, sisteme de avertizare pentru evitarea coliziunii cu alte aparate de zbor ş.a.);
 • elaborarea de proceduri de aplicare de amenzi corespunzătoare organizaţiilor de stat şi sociale care încalcă normele la exploatarea aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare (pentru ce, cât, cui, cum ş.a.);
 • definirea organizării procedurilor de salvare pentru aparate de zbor uşoare/ultrauşoare care efectuează zboruri în spaţiul aerian al RM clasa G;
 • elaborarea unor cerinţe de autorizare de către AAC a RM sau de către împuterniciţii acesteia (federaţii sportive, aerocluburi, asociaţii aeronautice ş.a.) pentru persoanele fizice (instructori, experţi, examinatori), precum şi stabilirea drepturilor şi obligaţiilor acestora la organizarea zborurilor conform tipului de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare, emiterea de documente de aeronavigabilitate pentru aceste aparate, pregătirea personalului, respectarea cerinţelor de securitate de zbor şi aeronautică, desfășurarea şi organizarea de competiţii sportive ş.a.;
 • crearea unui sistem de pregătire aviatică tehnică pentru personalul de exploatare a aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare şi pentru dispecerii coordonatori de pistă;
 • pe baza Centrului de intruire a personalului aeronautic RM şi a Academia de Ştiinţe a RM, să se desfăşoare cercetări ştiinţifice în domenii precum aviaţia sanitară, agricultură, silvicultură, cadastru imobiliar, protecţia mediului, lucrări de explorare şi salvare, monitorizarea graniţelor, a drumurilor, a liniilor de electrificare ş.a.;
 • crearea unei proceduri de înregistrare şi utilizare a aerodromurilor sportive, a spaţiilor de decolare-aterizare, a punctelor de plecare pentru AUU;
 • crearea unui Centru tehnico-ştiinţific de pregătire în domeniul aeronautic şi a unei şcoli de tineri piloţi în cadrul uneia dintre instituţiile de învăţământ superior din Chişinău.